top of page

Algemene Voorwaarden

BEETJE SAAI, MAAR WEL BELANGRIJK

Bij het maken van een afspraak bij MOOI! Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:


1. Een paar algemene zaken

 • De foto’s op www.mooifotografie.com mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Malou Thomassen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met MOOI! Fotografie. Hiervoor gelden andere tarieven, zoals een Personal Branding Fotoshoot of Bedrijfsreportage.

 • MOOI! Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Bij reserveren van een fotoshoot betaal je de opnamekosten van de betreffende fotoshoot. Dit is exclusief digitale bestanden of fotoproducten. Digitale bestanden, albums of producten kan je tijdens de bestelsessie na de fotoshoot bestellen en afrekenen. Bij bepaalde fotoshoots, zoals thema-sessies, Personal Branding - shoots of portfolioshoots zit er wel iets inbegrepen. Dit wordt op voorhand altijd duidelijk gemaakt door MOOI! Fotografie.

 • MOOI! Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

 • MOOI! Fotografie doet altijd haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • MOOI! Fotografie heeft enorm best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.

 • MOOI! Fotografie behoudt het recht om de tarieven van zowel de opnamekosten, pakketten en producten tussentijds te wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tijdens een bestelsessie gelden altijd de op dat moment actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website. Er is geen afnameverplichting tijdens een bestelsessie.

 • MOOI! Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • MOOI! Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de brochures ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij verschillen in tarieven brochures / website, dan is de website altijd actueel en zijn die tarieven geldend aangezien de informatie en tarieven in de brochures in de loop der tijd kunnen wijzigen.

 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die via de AI Chatbot (Botje) op de website verkregen is. Alhoewel Botje over het algemeen goede informatie geeft kan hij het ook wel eens mis hebben of onduidelijk zijn.

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. MOOI! Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van MOOI! Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op MOOI! Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan is het noodzakelijk dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft MOOI! Fotografie de kans om wijzigingen aan te brengen nog tijdens de shoot. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • MOOI! Fotografie zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 • MOOI! Fotografie of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product ontstaan na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.

 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. MOOI! Fotografie selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

 • Eventuele wijzigingen in keuzes na de bestelsessie die een wijziging in een albumontwerp vragen worden niet meer opnieuw afgestemd. De fotograaf zal het ontwerp met eigen expertise aanpassen.

 • Indien er na de gratis bestelsessie opnieuw behoefte is om het albumontwerp, afdrukken of andere keuzes te bespreken kan er opnieuw een bestelsessie ingepland worden. De kosten van een extra bestelsessie zijn € 99,95.

 • Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

 • Albums en fotoproducten besteld tijdens de bestelsessie worden na ontvangst verstuurd naar een afhaalpunt het dichtst bij jouw adres (DPD, DHL of PostNL). Wanddecoratie wordt niet verzonden. Voor bestellingen met wanddecoratie maken we een afhaal-afspraak.

 • De fotosleutelhangers zijn handgemaakt en kunnen vanwege het verwerkingsproces altijd kleine glinsteringen of stipjes bevatten. Dit is normaal en valt binnen de kwaliteitsmarges van het product. 

 • MOOI! Fotografie levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.

 • Zaken die door de klant zelf tijdens / of in de voorbereiding van de shoot verholpen kunnen worden zullen in de standaard bewerking niet weggewerkt worden. Denk aan zichtbaar ondergoed, telefoon in broekzak,ongestreken kleding, horloges, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf ervoor te zorgen dat eigen kleding en uiterlijk in orde is.

 • Hopelijk onnodig om te vermelden: MOOI! Fotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.


2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij MOOI! Fotografie.

 • De klant geeft MOOI! Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en de website van MOOI! Fotografie. Zoals een blog, portfolio, ClientCloset voorbeelden, fotowedstrijden en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email of whatsapp kenbaar te maken. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.

 • Vanwege de toegankelijke aard en wisselende gebruik door mensen van Social Media zal hier per shoot apart toestemming voor gevraagd worden tijdens de shoot zelf en / of de bestelsessie.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door MOOI! Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.

 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MOOI! Fotografie.

 • Vermeld altijd MOOI! Fotografie bij het plaatsen van een foto.

 • MOOI! Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.


3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van MOOI! Fotografie.

 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door MOOI! Fotografie aan te wijzen rekening.

 • In overleg is het mogelijk om de nabestelling in termijnen te betalen. Digitale producten worden enkel geleverd nadat het volledige bedrag voldaan is. Bestellingen bij leveranciers worden ook pas geplaatst na volledige betaling van alle termijn.

 • Kies je voor een pakket met product-tegoed, dan is het product-tegoed NIET inwisselbaar voor geld. Het product-tegoed is te besteden aan producten uit de collectie van MOOI! Fotografie. Het product-tegoed is ook niet te gebruiken voor betalingen van opnamekosten voor toekomstige shoots.

 • MOOI! Fotografie is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 • Het is niet mogelijk verschillende acties / kortingen / aanbiedingen met elkaar te combineren. Maak je bijvoorbeeld gebruik van de zwangerschapsactie in combinatie met Newbornshoot? Dan kan je geen gebruik maken van de korting na het aanvragen van de brochure.


4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door MOOI! Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is MOOI! Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MOOI! Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor MOOI! Fotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 • Heb je je na een annulering bedacht en wil je toch opnieuw reserveren? Dan worden er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht om de reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geld ook als de shoot geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. Wil je de shoot daarna alsnog reserveren, betalen en plannen? Dan komen er € 25,00 administratiekosten bij de van toepassing zijnde shootprijs.

 • MOOI! Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. MOOI! Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is MOOI! Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. De aanbetaling van de shoot die gedaan wordt bij het reserveren is om de tijd en kosten van de sessie te dekken, de zogenoemde opnamekosten. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage en eventueel de aanbetaling, namelijk:

 • Voor een Newbornshoot (1,5 uur) geldt het volgende:

  • 0 - 30 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan.​

  • Meer dan een half uur te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde opnamekosten.

 • Voor een Sittersessie, Babyshoot, Zwangerschapsshoot, fotoshoot in de studio of Buitenshoot (allen 1 uur) geldt het volgende:

  • 0 - 15 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan.​

  • Meer dan een 15 minuten te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde opnamekosten.

  • Heb je een "Groei met mij"  of ander maatwerk-pakket, dan is betaling van de reguliere opnamekosten vereist om de shoot opnieuw in te plannen.

 • Voor een bestelsessie geldt het volgende:

  • Meer dan een 10 minuten te laat: De bestelsessie wordt geannuleerd en zal opnieuw ingepland moeten worden.

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • De leverdatum van de digitale cadeaubon (webpagina) geldt als uitgiftedatum.

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

6. Mobiele app

De mobiele app die bij de aanschaf van een aantal betaalde pakketten geleverd wordt heeft een geldigheid van minimaal 4 maanden. Deze app is altijd complimentair en wordt niet als los product verkocht. MOOI! Fotografie is niet aansprakelijk voor de werking van de app op een specifiek mobiel apparaat. De werking van deze app kan afhankelijk zijn van de technische specificaties van uw mobiele apparaat, uw persoonlijke instellingen van uw apparaat of de betreffende browser. MOOI! Fotografie biedt geen technische ondersteuning en/of garantie voor de werking van deze mobiele app.

7. Privacy & persoonsgegevens

MOOI! Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van MOOI! Fotografie is van toepassing.

Logo MOOI! 1240px.png
bottom of page